MI Chelverton European Select Fund Factsheet April 2024